Державне підприємство "Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України" належить до сфери управління
Дпржавної служби морського та річкового транспорту України

Спеціалістами інституту розроблені:
"Кодекс торговельного мореплавства України",
"Програма стабілізаціїи і розвитку морського і річкового транспорту України до 2005 року",
Програма удосконалення управління і розвитку портового господарства України
Документи делегацій Україні для участі в роботі:
- Асамблей ІМО;
- КБМ;
- підкомітетів ІМО
SLF, DE, FP, MSC, COMSAR, NAV, DDC, BLG
- робочих груп ЄЕК ООН
WP.3, SC.3, KBT
- Дунайської комісії
- МОП
Збірники тарифів на роботи і послуги, які надаються вантажовласникам морськими портами України
Положення про Національне Агентство по морській безпеці України
Проектна документація, по якій побудовані більше 3000 од. суден і плавзасобів різного призначення, виготовлено на дослідном виробництві ДП "УкрНДІМФ" більше 1500 шт. грейферів та ін. пристроїв для НРР в портах
Більше 100 комплектів документів по екологічній безпеці підприємств морського транспорту та їх суміжниківВ грудні 2003 року система управління якістю в
ДП "УкрНДІМФ" сертифікована на відповідність
ДСТУ ISO 9001-2001, а в 2009 р. - ДСТУ ISO 9001-2009.
ДП "УкрНДІМФ" має сертифікат на відповідність системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), який зареєстрований в Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 10 листопада 2010 року № UA 2.036.05402-10 та діє до 17 травня 2014 року.

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Государственное предприятие "Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота Украины" находится в сфере управления
Государственной службы морского и речного транспорта Украины

Специалистами института разработаны:
"Кодекс торгового мореплавания Украины",
"Программа стабилизации и развития морского и речного транспорта Украины до 2005 года",
Программа совершенствования управления и развития портового хозяйства Украины
Документы делегаций Украины для участия в работе:
- Ассамблей ИМО;
- КБМ;
- подкомитетов ИМО
SLF, DE, FP, MSC, COMSAR, NAV, DDC, BLG
- рабочих групп ЕЭК ООН
WP.3, SC.3, KBT
- Дунайской комиссии
- МОТ
Сборники тарифов на работы и услуги, предоставляемые грузовладельцам морскими портами Украины
Положение о Национальном Агентстве по морской безопасности Украины
Проектная документация, по которой построены свыше 3000 ед. судов и плавсредств различного назначения, изготовлено на опытном производстве ГП "УкрНИИМФ" более 1500 шт. грейферов и др. приспособлений для ПРР в портах
Более 100 комплектов документов по экологической безопасности предприятий морского транспорта и их смежников


В декабре 2003 года система управления качеством в
ГП "УкрНИИМФ" сертифицирована на соответствие
ДСТУ ISO 9001-2001, а в 2009 г. - ДСТУ ISO 9001-2009.
ГП "УкрНИИМФ" имеет сертификат на соответствие системы управления качеством требованиям ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), который зарегистрирован в Реестре Системы сертификации УкрСЕПРО 10 ноября 2010 года № UA 2.036.05402-10 и действует до 17 мая 2014 года.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

State Research and Development Institute of the Merchant Marine of Ukraine is in the sphere of control of
State service for maritime and river transport of Ukraine

By specialists of the institute are developed:
"The Ukrainian Code of Merchant Navigation",
"The Program of Stabilization and Development of the River and Sea Transport of Ukraine to the Year 2005"
The Program of perfection of management and development of a port facilities of Ukraine
Documents of delegations of Ukraine for participation in work:
- Assemblies IMO;
- Committee on Safety of Navigation;
- Subcommittees IMO
SLF, DE, FP, MSC, COMSAR, NAV, DDC, BLG
- Working groups EEC of the United Nations
WP.3, SC.3, KBT
- The Danube commission
- IOL
Collections of tariffs for works and the services given to cargo owners by seaports of Ukraine
Regulations about National Agency on sea safety of Ukraine
The design documentation on which are constructed from above 3000 units of the vessels and crafts various purpose, It is made on pilot plant of Institute more than 1500 units of the greyfers and other facilities for cargo handling works in ports
More than 100 complete sets of documents on ecological safety of the enterprises of sea transport and their accessory manufacturers


In December, 2003 the Quality Management System in Institute is certificated on conformity to ДСТУ ISO 9001-2001 and in 2009 - ДСТУ ISO 9001-2009.
UkrNIIMF has a certificate of compliance with the quality management system requirements of ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008), which is registered in the system registry UkrSEPRO November 10, 2010 № UA 2.036.05402-10 valid until 17 May 2014.

INSTITUTE PROFILEВ.о. директора -  ЩЕГЛОВ ВІТАЛІЙ ЕВГЕНОВИЧ
тел. (38 048) 734-87-28   E-mail: unii@ukr.net

Головний інженер -  Романенко Михайло Іванович
тел.: (+38 048) 734-87-75; факс: (+38 048) 734-87-27 E-mail: unii@ukr.net

Заступник директора з наукової роботи -  Яценко Олександр Володимирович
тел.: (38 048) 734-87-76    E-mail: ,


Наша адреса:15A, Ланжеронівська вул., 65026-Одеса, Україна.
Телефон: (38 048) 7348728 FAX: (38 048) 7348727
E-mail: unii@ukr.net
Home
Напрямки
розробок
Коротка
історія
Посилання
(морський флот)
Web
master